Skip to content

Chattbot med generativ AI

Hållbar skogsindustri

Utsläppen har gått ner med 10 % sen förra året, men hur skiljer man på om det är tack vare en mer hållbar verksamhet eller på grund av en minskad omsättning?

Irene Tibbling, Senior controller, hos en av Affingos kunder som verkar inom skogsindustrin med verksamhet i fem världsdelar, har svaret. Tillsammans med Affingo har ett analysverktyg för inköpsfunktionen utvecklats,  ”Spend Insight-applikation”, som vidareutvecklats till att omfatta historik, framtid och hållbarhet utifrån leverantörskedjan.

Inköps- och hållbarhetsverksamheten jobbar i symbios för att bl.a. möjliggöra företagets utsläppsberäkningar i Scope 3. De använder sig av spend data för att räkna ut stora delar av företagets indirekta utsläpp, både uppströms och nedströms i värdekedjan. Något som hade varit svårt utan tillgång till det strukturkapital som kunden tillsammans med Affingo byggt upp. Lösningen använder sig av en aktivitetsbaserad metod som innebär att utsläppen (kg CO2-ekvivalenter) är beräknade utifrån volymen inköpta varor samt levererade produkter. Informationen från inköp multiplicerad med industriella nyckeltal som t.ex. genomsnittliga utsläpp för ett energislag eller en typ av råvara per land, resulterar således i ett pålitligt mått på utsläpp i hållbarhetsrapporteringen.

Hållbarhets- och inköpsrapporteringen är i behov av ett omfattande system för kategorisering av inköp som t.ex. innebär att leverantörer kan kopplas ihop mellan olika datakällor. Det är då möjligt att följa hållbarhetsdata och koppla samman traditionella räkenskaper med hållbarhetsmått såsom koldioxidekvivalenter, hållbarhetsaudits eller supplier code of conduct – ett mätetal för att påvisa hur stor del av omsättningen som lever upp till målen för kundens leverantörer. ”Supplier code of conduct” innebär att leverantörerna måste leva upp till krav gällande arbetsmiljö och klimatutsläpp och målet för denna kund är att 95 % av årlig spend ska vara täckt av leverantörer som ställer sig bakom företagets kod. Måttet är ett exempel på ett konkret mätetal som bara är möjligt med en sån typ av datamodell som ligger bakom Spend Insight.

skogsprocess2.png

Hållbar skogsindustri

Utsläppen har gått ner med 10 % sen förra året, men hur skiljer man på om det är tack vare en mer hållbar verksamhet eller på grund av en minskad omsättning?

Irene Tibbling, Senior controller, hos en av Affingos kunder som verkar inom skogsindustrin med verksamhet i fem världsdelar, har svaret. Tillsammans med Affingo har ett analysverktyg för inköpsfunktionen utvecklats,  ”Spend Insight-applikation”, som vidareutvecklats till att omfatta historik, framtid och hållbarhet utifrån leverantörskedjan.

Inköps- och hållbarhetsverksamheten jobbar i symbios för att bl.a. möjliggöra företagets utsläppsberäkningar i Scope 3. De använder sig av spend data för att räkna ut stora delar av företagets indirekta utsläpp, både uppströms och nedströms i värdekedjan. Något som hade varit svårt utan tillgång till det strukturkapital som kunden tillsammans med Affingo byggt upp. Lösningen använder sig av en aktivitetsbaserad metod som innebär att utsläppen (kg CO2-ekvivalenter) är beräknade utifrån volymen inköpta varor samt levererade produkter. Informationen från inköp multiplicerad med industriella nyckeltal som t.ex. genomsnittliga utsläpp för ett energislag eller en typ av råvara per land, resulterar således i ett pålitligt mått på utsläpp i hållbarhetsrapporteringen.

Hållbarhets- och inköpsrapporteringen är i behov av ett omfattande system för kategorisering av inköp som t.ex. innebär att leverantörer kan kopplas ihop mellan olika datakällor. Det är då möjligt att följa hållbarhetsdata och koppla samman traditionella räkenskaper med hållbarhetsmått såsom koldioxidekvivalenter, hållbarhetsaudits eller supplier code of conduct – ett mätetal för att påvisa hur stor del av omsättningen som lever upp till målen för kundens leverantörer. ”Supplier code of conduct” innebär att leverantörerna måste leva upp till krav gällande arbetsmiljö och klimatutsläpp och målet för denna kund är att 95 % av årlig spend ska vara täckt av leverantörer som ställer sig bakom företagets kod. Måttet är ett exempel på ett konkret mätetal som bara är möjligt med en sån typ av datamodell som ligger bakom Spend Insight.

För att lära er mer om Affingos lösning, läs mer här!

För att lära er mer om Affingos lösning, läs mer här!