Skip to content

Initiative to Contract (ITC)

Verktyg för att strukturera inköpsprocessen

Kontroll över hela inköpsprocessen

Skapa ett gemensamt arbetssätt och gemensamma mål genom en mer strukturerad inköpsprocess som ökar besparingarna

Upphandlingsdatabas

Lagra kvalitetssäkrad data och få rätt information från alla steg i upphandlingsprocessen

Riskminimering i försörjningskedjan

Definiera kriterier efter vilka era leverantörer utvärderas för att säkerställa att de lever upp till era krav

Effektivisera ditt inköp ytterligare

Vi har hjälpt bland annat Vattenfall och StoraEnso med stöd för att identifiera upphandlingsbehov, strukturera och dokumentera upphandling samt kontraktering. Vi kallar det ITC (Initiative to Contract). ITC tillsammans med verktyg för uppföljning av spend ger det möjlighet att ytterligare effektivisera och skapa kontroll av Sourcing. Utifrån erfarenheterna av att arbeta med dessa utmaningar under sex år har vi nu utvecklat en lösning som vi kallar ITC. ITC-lösningen möjliggör direkta besparingar i upphandlingsprocessen, reducerar tidsåtgången för rapportering samt effektiviserar arbetet mot verksamhetens mål. 

Kontroll över hela inköpsprocessen

Med en ITC-lösning skapar vi ett unisont arbetssätt och gemensamma mål åt er inköpsorganisation genom att bygga ett verktyg som stöttar hela inköpsprocessen. Lösningen strukturerar upp datainhämtningen under ITC-processen och samlar in rätt information med ett enda verktyg. Det blir tydligt vad som anses viktigt när hela organisationen använder samma format. I och med att alla steg i upphandlings-processen dokumenteras får man tidigt kontroll över framtida kontraktssituation och möjlighet att göra justeringar för att öka besparingarna och den framtida kontraktstäckningen. Därtill ger väldokumenterade kontrakts-villkor möjligheten att följa upp kontraktsefterlevnad. 

Upphandlingsdatabas

Vi lagrar attribut så som inköpskategori, giltighetstid, offererade priser, budget och besparing. Verktyget stödjer hela upphandlingsprocessen ifrån initiativ, val av potentiella leverantörer,  upphandling, tilldelning och de slutgiltiga kontrakten. Detta ger ökad datakvalitet och reducerar markant tidsåtgången för rapporteringen. Informationen är redo för export och det blir enklare att påvisa inköpsorganisationens bidrag till verksamhetens resultat.

Riskminimering i försörjningskedjan

I en värld där allt större krav ställs på företag att i varje steg av försörjnings- och leveranskedjor kunna garantera hållbarhet, har våra ITC-lösningar hjälpt våra kunder att få en överblick över vilka leverantörer som lever upp till de hårda krav som ställs på dem. ITC-verktyget hjälper våra kunder att, med hjälp av valda parametrar för varje specifikt inköp, definiera vilka kriterier leverantörer ska utvärderas utefter och på så sätt skapa sig ett bättre underlag i förhandlingsprocesser. 

Uppnådda resultat

01

Förenklad uppföljning av kontraktsvillkor för att säkerställa att de efterlevs

02

Gemensam upphandlingsprocess och dokumentering av hela processen

03

Identifiering av globala leverantörers systematiska beteenden i upphandlingsprocesser

04

Reducering av tiden som läggs på framställning av rapporter

Uppnådda resultat

01

Förenklad uppföljning av kontraktsvillkor för att säkerställa att de efterlevs

02

Gemensam upphandlings- process och dokumentering av hela processen

03

Identifiering av globala leverantörers systematiska beteenden i upphandlings-processer

04

Reducering av tiden som läggs på framställning av rapporter

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Vill du veta mer? Kontakta mig!

Pelle Sandö

Senior affärsutvecklare